Město Kostelec nad Orlicí - platební portál

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro úhradu závazků prostřednictvím uživatelského rozhraní on-line Platebního portálu Města Kostelec nad Orlicí

Čl. I. – Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vydává Město Kostelec nad Orlicí se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 00274968 (dále i „Město“), za účelem úpravy práv a povinností Města Kostelec nad Orlicí a občanů (nebo i „Poplatníků“) v souvislosti s prováděním bezhotovostních plateb Městu na základě právních předpisů a obecně závazných vyhlášek Města Kostelce nad Orlicí prostřednictvím platební brány Platebního portálu Města Kostelec nad Orlicí.

 2. Platební portál města je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://portal.kostelecno.cz (dále „Platební portál“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále „webové rozhraní “).

Čl. II. – Popis nabízené služby

 1. Předmětem plnění je provádění bezhotovostních transakcí prostřednictvím platební brány a webového rozhraní.

 2. Pro využití služby poplatníkem je nutná jeho identifikace prostřednictvím rodného čísla nebo variabilního symbolu, který přiděluje Město.

 3. Kromě údajů uvedených v bodě 2. poplatník dále vyplní jméno, příjmení a kontaktní e-mailovou adresu pro následné ověření případné on-line platby.

 4. Na základě shody vyplněných identifikačních údajů Poplatníkem s interním informačním systémem Města je zobrazena informace o výši a možnosti úhrady závazků.

 5. Poplatník bere na vědomí, že přístup do Platebního portálu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Města, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Čl. III. – Platební podmínky

 1. Informace o konkrétní výši předepsané transakce místního poplatku za komunální odpad, za psy, případně další závazky vůči Městu, zjistí Poplatník provedením identifikace vůči Platebnímu portálu.

 2. Celková výše předepsané částky může být Poplatníkem uhrazena jednorázově nebo opakovanými transakcemi.

 3. Poplatník je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení ceny on-line platební kartou nebo bankovním převodem.

 4. Úhrady platební kartou jsou napojeny na platební bránu GPwebapy, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Poplatník pomocí zabezpečeného kanálu společnosti.

 5. Úhrady jsou prováděny ve měně CZK – Koruna česká.

Čl. IV. – Reklamace služeb

 1. K hlášení reklamace lze využít emailovou adresu podatelna@muko.cz, kde mohou být zasílány reklamace týkající se chybně provedených plateb. V případě technických problémů při platbě lze využít e-mail webmaster@muko.cz.

 2. Poplatník je v případě reklamace povinen informovat Město písemnou formou (e-mailem). V oznámení popíše podrobně důvod reklamace. Město do pěti pracovních dnů bude Poplatníka informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony.

Čl. V. – Ochrana osobních údajů

 1. Město Kostelec nad Orlicí se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat Poplatníka, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

 2. Údaje, které Poplatník vkládá do Platebního portálu, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci platby, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Poplatníkem.

 3. Výše uvedená data týkající se Poplatníka jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky.

 4. Detailní osobní data jsou poskytována třetím stranám pouze v případech, kdy je to vyžadováno legislativou České republiky.

 5. Poplatník má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 6. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Poplatník odstranit z databáze, pokud to není v rozporu s legislativou České republiky.

Čl. VI. – Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi Městem a Poplatníkem se řídí českým právním řádem.

 2. Město si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 3. Každá nová verze obchodních podmínek je označena datem účinnosti.

 4. Pokud některá ustanovení obchodních podmínek ztratí svou platnost, zůstávají ostatní nedotknutá ustanovení v platnosti a pro takto vzniklou mezeru se použije smysl a účel odpovídající ustanovení platných českých právních předpisů.

 5. Aktuální obchodní podmínky jsou zveřejněny na Platebním portále Města.

 6. Tyto obchodní podmínky byly schváleny radou města dne 12.07.2021 pod bodem 1m) a nabývají účinnosti dne 13.07.2021.